INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE

W ZAKRESIOE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMIN REGIONU ZACHODNIEGO

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

            W związku ze świadczeniem przez Państwa Przedsiębiorstwo usług odbioru odpadów komunalnych, pochodzących z terenu Gmin Regionu Zachodniego Województwa Podkarpackiego uprzejmie informujemy, że Gmina Ostrów jest właścicielem instalacji pn. „Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza” oraz „Składowisko Kozodrza”, które Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LVIII/1097/14 z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 5 listopada 2014r. poz. 2866) - uznano jako funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, dla regionu zachodniego obejmującego gminy powiatu:

  • mieleckiego (Borowa, Czermin, Gawłuszowice, miasto Mielec, gmina Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne),
  • dębickiego (Brzostek, Czarna, miasto Dębica, gmina Dębica, Jodłowa, Pilzno, Żyraków),
  • ropczycko-sędziszowskiego (Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Młp., Wielopole Skrzyńskie),
  • kolbuszowskiego (Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska).

Zgodnie z art. 20 ust.7 ustawy o odpadach zakazuje się przetwarzania odpadów poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 9e ust.1 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399), podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów, przeznaczonych do składowania - do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.

Jednocześnie informuje się , że zgodnie z przytoczoną wyżej Uchwałą – jedynie w przypadku gdy instalacja regionalna ulegnie awarii lub nie będzie mogła przyjmować odpadów z innych przyczyn, odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczych w Regionie.

           

            Zapraszamy do współpracy z zarządzającymi naszymi instalacjami, tj.: Zakładem Usług Komunalnych w Ostrowie, w zakresie mechaniczno -  biologicznego przetwarzania odpadów (www.zukostrow.pl) oraz Gminnym Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie, w zakresie składowania odpadów (www.gzukostrow.pl).

 

Ostrów, dnia 25.11.2014r.

Wójt Gminy Ostrów

Piotr Cielec

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP