INFORMACJA DLA GMIN REGIONU ZACHODNIEGO

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 w zakresie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

      Gmina Ostrów uprzejmie informuje, że jest właścicielem instalacji:

  1. „Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza”  (zarządzający: Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225)
  2. „Składowisko Kozodrza” (zarządzający: Gminny Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225), które Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LVIII/1097/14  z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego opublikowaną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 5 listopada 2014r. (poz. 2866)  - uznano jako funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów,  dla regionu zachodniego obejmującego gminy powiatu:

Zgodnie z art. 20 ust.7 ustawy o odpadach zakazuje się przetwarzania odpadów poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi , na którym zostały wytworzone.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 9e ust.1 pkt 2 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Waszej Gminy  jest zobowiązany do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych  oraz pozostałości z sortowania odpadów, przeznaczonych do składowania - do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.

Jednocześnie informuje się , że zgodnie z przytoczoną wyżej Uchwałą – jedynie  w przypadku gdy instalacja regionalna ulegnie awarii lub nie będzie mogła przyjmować odpadów z innych przyczyn, odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczych  w Regionie.

 

Ostrów, dnia 25.11.2014r. 

Wójt Gminy Ostrów

Piotr Cielec